Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP”) upravují vztah mezi prodávajícím

Jiří Martínek – UNIPRA

Střemchoví 45

Dolní Loučky

594 55

IČ: 11507799

DIČ: 5907032164

zápis u OŽÚ Tišnov pod č.j. OŽÚ/157/2011/3

provozujícím internetové stránky na adrese unipra.eu (dále jen „prodávající”) a fyzickou nebo právnickou osobou, která objednala u prodávajícího zboží nebo služby (dále jen „kupující”).

Doručení objednávky prodávajícímu  znamená podle povahy sjednaného plnění vznik kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo (dále jen „smlouva”) ve smyslu Obchodního zákoníku.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou upraveny těmito OP, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Objednání zboží

Internetové stránky obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na těchto internetových stránkách jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží.

Internetové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na internetových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Objednat zboží může kupující telefonicky, elektronickou poštou, poštou. V objednávce kupující uvede zboží, jeho množství, zamýšlený způsob platby, fakturační, případně i dodací adresu, IČ a DIČ. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu uvedenou v objednávce.

3. Cena zboží a platební podmínky

Platné smluvní ceny uvedené v ceníku jsou za jeden kus nebo za jedno balení, rovněž tak jsou uvedeny případné slevy za odebrané množství. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a bez všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího upozornění.

Při objednání zboží lze dohodnout úhradu za zboží následujícími způsoby:

  • platba na dobírku při převzetí zboží

  • platba předem bankovním převodem proti zálohové faktuře

  • platba bankovním převodem proti daňovému dokladu-faktuře se splatností 14 dnů

Kupující bere na vědomí, že v případě zvolení platby na dobírku, je povinen uhradit prodávajícímu náklady s tímto vzniklé, ve výši 40 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že případě prodlení s úhradou, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý den prodlení.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy na dodávku zboží které podléhá opotřebení nebo zastarání.

V případě zboží upraveného nebo vyrobeného podle přání kupujícího, může kupující odstoupit od smlouvy až po zaplacení nákladů vzniklých prodávajícímu s dopravou, úpravou, výrobou a pořízením zboží.

Kupující může odstoupit od smlouvy na zboží nabízené na internetových stránkách a to do 14 dnů od převzetí zboží. Tuto skutečnost je povinen v tomto termínu vhodným způsobem oznámit prodávajícímu. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu hradí kupující v plné výši. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající může odstoupit od smlouvy zejména v případě vstupu kupujícího do likvidace, při prohlášení konkursu na jeho majetek nebo z důvodu pohledávek za kupujícím. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné opakované doručování zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti dnů od vrácení zboží a to bezhotovostně, na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5. Doprava zboží

Při objednání zboží lze dohodnout následující možnosti dopravy zboží:

  • zaslání prostřednictvím České pošty. V případě překročení váhových limitů České pošty je  zboží  zasláno jiným vhodným přepravcem, zvoleným prodávajícím

  • osobní odběr

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího jinak, než je uvedeno, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši 140 Kč bez daně z přidané hodnoty. V případě, že cena objednaného zboží překročí částku 5000 Kč bez daně z přidané hodnoty, je doprava zboží nabízená prodávajícím zdarma a rovněž není účtováno případné dobírečné.

Je-li prodávající podle smlouvy povinen dopravit zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě opakovaného doručování zboží je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

Při převzetí zásilky od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky od přepravce kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Kupující je povinen po převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat obsah zásilky, zejména počty kusů nebo počty balení podle dodacího listu. V případné nesrovnalosti oznámit do 48 hodin prodávajícímu. Na odatečné reklamace neúplnosti či poškození dodaného zboží nemusí brát prodávající zřetel.

6. Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě se smlouvou a že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě se smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil, zejména neopatrným používáním věci nebo používáním věci k jinému účelu než je obvyklé.

Kupující nemůže uplatnit nárok na náhradu škody, a to ani následné, vzniklé za okolností za které prodávající nenese odpovědnost.

7. Závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek nebo v důsledku užití internetových stránek v rozporu s jejich určením.

V tomto znění jsou OP platné od 1.5.2018 a jejich zveřejněním se ruší předchozí OP.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit OP bez předchozího upozornění.