Zpracování osobních údajů

Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů.

Jméno a kontaktní údaje provozovatele, jakožto správce osobních údajů:

Jiří Martínek

Střemchoví 45

Dolní Loučky

594 55

IČ: 11507799

Tel: 605 786 764

E-mail: unipra@centrum.cz

(dále jen správce)

Při veškerých procesech zpracování osobních údajů je postupováno podle platných právních předpisů. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě jako např. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a další. Tyto údaje jsou považovány za důvěrné a je o nich zachovávána mlčenlivost.

Subjektem, jehož se osobní údaje týkají je fyzická osoba (dále jen subjekt). Subjekt není právnická osoba, údaje vztahující se k právnické osobě nejsou tedy osobními údaji.

Subjekt je povinen správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

 

Shromažďování, užívání, předávání a uchovávání osobních údajů.

1. Pouhým prohlížením internetových stránek unipra.eu nedochází ze strany správce k žádnému shromažďování osobních údajů.

2. V případě odeslání kontaktního formuláře vyplněného na internetových stránkách unipra.eu jsou osobní údaje uchovány pouze na dobu nutnou pro vzájemnou komunikaci týkající se zaslané zprávy. Nedochází však k automatické registraci subjektu.

3. V případě odeslání objednávkového formuláře vyplněného na internetových stránkách unipra.eu jsou osobní údaje (fakturační údaje, popř. dodací údaje a další) nezbytně nutné k úspěšnému vyřízení objednávky nebo k plnění kupní smlouvy. Nedochází však k automatické registraci subjektu.

4. Osobní údaje zákazníků (fakturační údaje, popř. dodací údaje a další) jsou nezbyté, aby byla splněna zákonná povinnost pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

5. V případech, kdy to ukládá závazný předpis, jsou dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje, archivovány po předepsanou dobu.

6. Osobní údaje nejsou (mimo odst. 7 a 8) předávány třetím osobám.

7. Správce je oprávněn předat osobní údaje třetím osobám (dopravci) za účelem dokončení objednávkového procesu – doručení zboží. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které jsou mu předány, oprávněn je zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

8. K předání osobních údajů třetím osobám dojde tehdy, pokud vydání osobních údajů ze zákona nařídí oprávněný orgán veřejné správy, resp. oprávněná státní instituce.

 

Zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků (fakturační údaje, popř. dodací údaje a další) jsou bezpečně uloženy v počítači, který není připojený žádným způsobem k internetu a vyjma správce je jeho obsah dalším osobám nepřístupný.

 

Práva subjektu související se zpracováváním osobních dat.

Subjekt má právo na informace, které je již plněno touto stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Práva subjektu v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů:

1. požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům

2. na opravu jím poskytnutých osobních údajů

3. na výmaz jím poskytnutých osobních údajů

4. na omezení zpracování jeho osobních údajů

5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů právo

6. na přenos jeho osobních údajů na jiného správce

7. právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů

Subjekt může svá práva uplatnit prostřednictvím žádostí na adrese unipra@centrum.cz.

V případě, že by se subjekt domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1. požádat správce o vysvětlení a to e-mailem na adrese unipra@centrum.cz

2.vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu unipra@centrum.cz, aby správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje subjekt. Nevyhoví-li správce námitce, má subjekt právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. tímto ustanovením není dotčeno oprávnění subjektu obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Správce má právo požádat subjekt o prokázání totožnosti. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy příslušného subjektu. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e- mailové adresy, má správce právo požadovat dodatečné ověření oprávněnosti žádosti formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy subjekt neprokáže svou totožnost do 10 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata.

 

Závěrečná ustanovení.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných právních sporů vzniklých v souvislosti s ochranou osobních údajů mezi správcem a subjektem jsou příslušné české soudy.

 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 25.5.2018